Our Blog

List of recently published project topics and materials

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

XM{ EDEREDE

Isiokwu nchqcha a bx mmetxta fqnqlqji olundi Udi n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe n’ogo sin[q sekqnd[r[ na Zoon Mmxta Udi. Asxsx bx ihe nr[bama nke mmadx na ibe ya ji ekwukqr[ta okwu ma na-egos[pxta ihe ha bu n’obi. Asxsx Igbo bx otu n’ime asxsx atq: Igb, Awxsa na Yorub nke Gqvxment[ Naijir[a wepxtara ka a na-akxzi n’xlqakwxkwq d[ na Naijir[a. N’qmxmx asxsx Igbo, xtqasxsx bx otu n’ime alaka a na-akxzi n’xlqakwxkwq ebe a na-akxzi Igbo. N’otu aka ahx fqnqlqji bxkwazi otu n’ime alaka xtqasxsx nke metxtara qmxmx maka fqn[m e ji akpqpxta asxsx ahx d[ka asxsx Igbo. N’xlqakwkxwq d[ iche iche xdaasxsx bxxrx xmxakwxkwq nsogbu n’qmxmx asxsx Igbo niihi na q na-emetxta ha n’ule d[ iche iche d[ka SSCE. Onyeisi ule WAEC, (2002, 2003, 2004 2007, 2008 ruo na 2009) gbara akaebe na xmxakwxkwq anagh[ eme nke qma n’ihe gbasara xdaasxsx niihi na ebe xfqdx amagh[ ihe q bx, xfqdx na-eji fqnqlqji olund[ be ha ede Igbo nke na-emetxta ha n’ule SSCE. N’otu aka ahx xmxakwxkwq nd[ sin[q sekqnd[r[ nq na Zoon Mmxta Udi nwekara otu nsogbu ahx niihi na ha na-eji fqn[m olundi Udi ede Igbo Izugbe. Q bx nke a mere onye nchqcha ji bagide nchqcha a. Onye nchqcha hibere ajxjx nchqcha ise nke dabeere na mbunuche nchqcha a iji wee duzie nchqcha a, tinyere xmaokwu abxq. A txrx anya na nchqcha a ga-abara xmxakwxkwq, nd[ nkxzi, Gqvxment[, nd[ nhazi Kqrikulum, na nd[ nne na nna uru. Nchqcha a jedebere na sin[q sekqnd[r[ d[ na Zonu Mmxta Udi ma rxtxkwa aka na mmetxta asxsx nne na nna, asxsx nd[ qgbq, jenda na mpaghara ebe a rxrx xlqakwxkwq na-emetxta qmxmx asxsx Igbo Izugbe. Nchqcha a lebakwara anya n’atxtx nkqwa, atxtx mmxghar[ na nchqcha a hxrx any[. Xd[ nchqcha e ji mee nchqcha a bx nke EKSPOSTU FAKTO. Qnxqgx nchqcha bx otu puku, nari isii na iri ise (1650) ebe nd[ e seere d[ nari atq na iri atq (330). Ngwa nd[ e ji mee nchqcha a bx ajxjx ederde Nwale Mpkpqpxta Mmetxta Fqnqlqji Olund[ (NMMFO) na ajxjx ederede njxmaza. Onye nchqcha nwetara ngwa qrx site n’inye xmxakwxkwq okwu nd[ ha kpqpxtara tinyere ajxjx ederede njxmaza. Q bx akara miin 1.5 na 2.5 bx qnqdx mkpebi miin nd[ dababara na nchqcha a nke pxtara na q bx miin na Standad Divieshqn ka e ji txcha/hazie ihe a chqpxtara. Ihe a chqpxtara na nchqcha a gosiri na fqn[m olund[ Udi, asxsx nne na nna asxsx nd[ qgbq, jenda na mpaghara ebe a rxnyere xlqakwxkwq na-emetxta xmxakwxkwq nq na Zoon Mmxta Udi n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe. Ihe nd[ qzq pxtara ihe na nchqcha bx ihe nd[ qzq nwere ike [dapxta na nchqcha tinyere atxmatx /ntxnyeuche nd[ a : Gqvxment[ inye nd[ nkuzi qzxzx mmxghar[, inye xmxakwxkwq ihe mgbamume, [ch[kqbara nd[ nne na nna qgbakq, na nd[ qzq.

ISI NKE MBX

MKPQLITE

Ntqala Nchqcha

Asxsx bx ihe nr[baama nke mmadx ji ezipxta ihe o bu n‟obi mgbe ya na nd[ qzq b[akqtara qnx. Q bx asxsx ka mmadx na ibe ya ji ekwukqr[ta okwu nke mere na e wepx asxsx, q ga-ah[a ahx [mata ihe mmadx bu n‟uche. Asxsx bx otu ihe mere ka mmadx kar[a anx nd[ qzq d[ n‟xwa elu.
Farinde (2005), kwadoro na asxsx bx nnukwu ihe bara oke uru mmadx jiri d[ elu kar[a anx nd[ qzq d[ iche iche. Agbxrx qbxla nwere asxsx ha na-asx be ha. Nd[ Igbo d[ka agbxrx nwere asxsx nke ha na-asx bx asxsx Igbo. Asxsx Igbo so n‟otu n‟ime asxsx a na-asx na Na[jir[a nke a na-asx na mpaghara qwxwa anyanwx ala Naijir[a. Qzq kwa, asxsx Igbo so n‟asxsx atq (Awxsa, Igbo na Yoruba) gqvxment etiti ala Na[jir[a wepxtara ka a na-akxz[ ma na-elekwa n‟ule sin[q sekqnd[r[. Q bx niihi oke uru qmxmx asxsx bara mere gqvxment etiti Na[jir[a jiri kqwapxta nke qma n‟akwxkwq FRN (2004) na: Gqvxment nabatara ma hx uru asxsx bara d[ka nke e ji akwalite ezi mmekqr[ta d[ n‟etiti mmadx na ibe ya nkwxgidesike nke ala Naijir[a nakwa nchekwaba omenaala d[ iche iche. Ya mere nwata q bxla ga-eji mxq asxsx d[ na gburugburu ya. N‟[ga n‟ihu, maka q d[ mma, [d[kq n‟otu ala Naijir[a, nwata q bxla ga-amxr[r[ otu n‟ime asxsx qd[naala Na[jir[a: Awxsa Igbo na Yoruba (p.10).

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

Nke a gosiri na nkxzi na qmxmx asxsx nd[ ahx a kpqrq aha ebe a d[ nnukwu mkpa n‟xlqakwukwo Naijiria d[ iche iche; ma nke pra[mar[, sekqnd[r[ nakwaaz[ nd[ d[ elu. Qmxmx asxsx na-amalite site n‟[kpqpxta xda d[ iche iche e ji asx asxsx ahx etu o kwesiri. Xmxaka na-amalite [mx asxsx qbxla site n‟[kpqpxta mkpxrx ederede na mkpxrx xdaasxsx ahx d[ ya gburugburu. Q bx mgbe nwata qbxla kpqpxtara xda asxsx q na-amx maka ya etu o kwesiri ka a ga-as[ na q mxtala [sx asxsx ahx nke qma. N‟iji kwado nke a, Ayodele, Oyeleye, Yakubu na Ajayi (1990) kwuru na ebe q bx na asxsx bara oke uru, q d[ mkpa [sx ya etu o kwesiri n‟enwegh[ ntxpq. Ha gara n‟ihu rxtx aka na q bxrx na mmadx a kpqkqq okwu etu q dabagh[, na q na-ebute nsesa mpxtara na nghqta okwu ahx nwere nke ga-eme ka nd[ mmadx ghara [ghqta ihe o kwuru. Ya bx, o kwesiri na mmadx ga-akpqpxta okwu etu o kwesiri ka onye qzq na-ege nt[ ghqta ihe o kwuru. Q bx nke a mere na onye na-amx asxsx Igbo ga-agba mbq jiri asxsx Igbo Izugbe wee na-akpqpxta maqbx na-asx asxsx Igbo q kachas[ n‟xlqakwxkwq.
Q bx ezie na asxsx Igbo so n‟asxsx nd[ ahx a na-akxzi n‟ala Naijir[a mana q bxgh[ ihe d[ mfe n‟ihi qtxtx nsogbu d[ iche iche ya nke mere na xmxakwxkwq xfqdx anagh[ eme nke qma n‟ule s[n[q sekqnd[r[ d[ka „WASSCE‟. Qmxmaatx, ozi sitere n‟aka onyeisi ule WAEC (2000; 2002; 2004; 2007; 2008; 2009), kqwara na xmxakwxkwq emegh[ nke qma n‟asxsx Igbo niihi nsogbu xfqdx. Otu n‟ime nsogbu nd[ ahx bx xbara olund[ nke jupxtara n‟asxsx Igbo nke mere qtxtx xmxakwxkwq ji were olund[ ha d[ iche iche wee na-ede Igbo Izugbe. Igbo Izugbe bx Igbo a nabatara nke e si n‟olund[ d[ iche iche mejupxta e ji asx ma na-edekwaaz[ asxsx Igbo nke abxgh[ olund[ mba qbxla. Qraka (1983), kqwara na Igbo Izugbe bx asxsx ahx e sitere n‟olund[ d[ iche iche d[ n‟Igbo wee wepxta nke a txrx anya na onye Igbo qbxla ga na-aghqta. Oraka gara n‟ihu kqwaa na ihe gbasara asxsx Igbo Izugbe abxgh[ naan[ isite n‟olund[ d[ iche iche e nwere n‟Igbo weta okwu nd[ ga-enye aka iji mee ka Igbo Izugbe too kama, o metxtara ibite okwu xfqdx sitere n‟asxsx d[ iche iche nd[ e nwegh[ ihe a ga-akpq ha n‟Igbo. Site n‟xzq a, Igbo Izugbe bx nke e hibere ka onye Igbo qbxla na-asx nke ga-eme ka nd[ qzq bx nd[ Igbo ghqta ihe q na-ekwu. Emenanjq, Okolie, Ekwe, Maduakq (1985) kqwara na Igbo Izugbe bx olu nke q d[gh[ mba nwe ya. Ha gqsipxtara na otu ihe mere olumba ji d[ oke mkpa bx na, a na-esi na ya enweta qtxtx mkpxrxokwu ga-abx myiriwere maqbx ga-akqwa echiche nd[ ad[gh[ n‟Igbo Izugbe. Nke a dabara n‟ihe Qraka (1983) kwurula n‟elu ebe a maka isi n‟olund[ d[ iche iche wee weta okwu xfqdx mejxtara Igbo Izugbe iji mee ka o too ma bxrxkwa asxsx zuru oke.
N‟aka nke qzq olund[ bx asxsx nd[ qbxla na-asx na be ha nke ezugh[ Igbo niile qnx. Ikekqnwx, Ezikeojiakx, Xban[ na Ugqj[ (1999) kqwara na etu mba d[ iche iche d[ n‟ala Igbo si asx Igbo bx olund[ maqbx olumba ha. Nke a pxtara na etu onye Qn[cha si asx Igbo d[ iche n‟etu onye Nsxka, Udi maqbx Abakiliki si asx Igbo. Ikekqnwx (1986) chqpxtara na e nwere ogbe olund[ isii na mpaghara Igbo nd[ bi n‟ugwu nke gxnyere Nsxka, Enugwu, Udi, Qgwx, Ach[ na Izii. Qmxmaatx okwu pxtara ihe n‟olund[ nd[ a a kpqrq aha d[ka Ikekqnwx (1986) si gosipxta bx:

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

Was the material helpful? Comment below. Need the material? Call 08060755653.