Our Blog

List of recently published project topics and materials

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

XM{ EDEREDE

Isiokwu nchqcha a bx mmetxta fqnqlqji olundi Udi n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe n’ogo sin[q sekqnd[r[ na Zoon Mmxta Udi. Asxsx bx ihe nr[bama nke mmadx na ibe ya ji ekwukqr[ta okwu ma na-egos[pxta ihe ha bu n’obi. Asxsx Igbo bx otu n’ime asxsx atq: Igb, Awxsa na Yorub nke Gqvxment[ Naijir[a wepxtara ka a na-akxzi n’xlqakwxkwq d[ na Naijir[a. N’qmxmx asxsx Igbo, xtqasxsx bx otu n’ime alaka a na-akxzi n’xlqakwxkwq ebe a na-akxzi Igbo. N’otu aka ahx fqnqlqji bxkwazi otu n’ime alaka xtqasxsx nke metxtara qmxmx maka fqn[m e ji akpqpxta asxsx ahx d[ka asxsx Igbo. N’xlqakwkxwq d[ iche iche xdaasxsx bxxrx xmxakwxkwq nsogbu n’qmxmx asxsx Igbo niihi na q na-emetxta ha n’ule d[ iche iche d[ka SSCE. Onyeisi ule WAEC, (2002, 2003, 2004 2007, 2008 ruo na 2009) gbara akaebe na xmxakwxkwq anagh[ eme nke qma n’ihe gbasara xdaasxsx niihi na ebe xfqdx amagh[ ihe q bx, xfqdx na-eji fqnqlqji olund[ be ha ede Igbo nke na-emetxta ha n’ule SSCE. N’otu aka ahx xmxakwxkwq nd[ sin[q sekqnd[r[ nq na Zoon Mmxta Udi nwekara otu nsogbu ahx niihi na ha na-eji fqn[m olundi Udi ede Igbo Izugbe. Q bx nke a mere onye nchqcha ji bagide nchqcha a. Onye nchqcha hibere ajxjx nchqcha ise nke dabeere na mbunuche nchqcha a iji wee duzie nchqcha a, tinyere xmaokwu abxq. A txrx anya na nchqcha a ga-abara xmxakwxkwq, nd[ nkxzi, Gqvxment[, nd[ nhazi Kqrikulum, na nd[ nne na nna uru. Nchqcha a jedebere na sin[q sekqnd[r[ d[ na Zonu Mmxta Udi ma rxtxkwa aka na mmetxta asxsx nne na nna, asxsx nd[ qgbq, jenda na mpaghara ebe a rxrx xlqakwxkwq na-emetxta qmxmx asxsx Igbo Izugbe. Nchqcha a lebakwara anya n’atxtx nkqwa, atxtx mmxghar[ na nchqcha a hxrx any[. Xd[ nchqcha e ji mee nchqcha a bx nke EKSPOSTU FAKTO. Qnxqgx nchqcha bx otu puku, nari isii na iri ise (1650) ebe nd[ e seere d[ nari atq na iri atq (330). Ngwa nd[ e ji mee nchqcha a bx ajxjx ederde Nwale Mpkpqpxta Mmetxta Fqnqlqji Olund[ (NMMFO) na ajxjx ederede njxmaza. Onye nchqcha nwetara ngwa qrx site n’inye xmxakwxkwq okwu nd[ ha kpqpxtara tinyere ajxjx ederede njxmaza. Q bx akara miin 1.5 na 2.5 bx qnqdx mkpebi miin nd[ dababara na nchqcha a nke pxtara na q bx miin na Standad Divieshqn ka e ji txcha/hazie ihe a chqpxtara. Ihe a chqpxtara na nchqcha a gosiri na fqn[m olund[ Udi, asxsx nne na nna asxsx nd[ qgbq, jenda na mpaghara ebe a rxnyere xlqakwxkwq na-emetxta xmxakwxkwq nq na Zoon Mmxta Udi n’qmxmx asxsx Igbo Izugbe. Ihe nd[ qzq pxtara ihe na nchqcha bx ihe nd[ qzq nwere ike [dapxta na nchqcha tinyere atxmatx /ntxnyeuche nd[ a : Gqvxment[ inye nd[ nkuzi qzxzx mmxghar[, inye xmxakwxkwq ihe mgbamume, [ch[kqbara nd[ nne na nna qgbakq, na nd[ qzq.

ISI NKE MBX

MKPQLITE

Ntqala Nchqcha

Asxsx bx ihe nr[baama nke mmadx ji ezipxta ihe o bu n‟obi mgbe ya na nd[ qzq b[akqtara qnx. Q bx asxsx ka mmadx na ibe ya ji ekwukqr[ta okwu nke mere na e wepx asxsx, q ga-ah[a ahx [mata ihe mmadx bu n‟uche. Asxsx bx otu ihe mere ka mmadx kar[a anx nd[ qzq d[ n‟xwa elu.
Farinde (2005), kwadoro na asxsx bx nnukwu ihe bara oke uru mmadx jiri d[ elu kar[a anx nd[ qzq d[ iche iche. Agbxrx qbxla nwere asxsx ha na-asx be ha. Nd[ Igbo d[ka agbxrx nwere asxsx nke ha na-asx bx asxsx Igbo. Asxsx Igbo so n‟otu n‟ime asxsx a na-asx na Na[jir[a nke a na-asx na mpaghara qwxwa anyanwx ala Naijir[a. Qzq kwa, asxsx Igbo so n‟asxsx atq (Awxsa, Igbo na Yoruba) gqvxment etiti ala Na[jir[a wepxtara ka a na-akxz[ ma na-elekwa n‟ule sin[q sekqnd[r[. Q bx niihi oke uru qmxmx asxsx bara mere gqvxment etiti Na[jir[a jiri kqwapxta nke qma n‟akwxkwq FRN (2004) na: Gqvxment nabatara ma hx uru asxsx bara d[ka nke e ji akwalite ezi mmekqr[ta d[ n‟etiti mmadx na ibe ya nkwxgidesike nke ala Naijir[a nakwa nchekwaba omenaala d[ iche iche. Ya mere nwata q bxla ga-eji mxq asxsx d[ na gburugburu ya. N‟[ga n‟ihu, maka q d[ mma, [d[kq n‟otu ala Naijir[a, nwata q bxla ga-amxr[r[ otu n‟ime asxsx qd[naala Na[jir[a: Awxsa Igbo na Yoruba (p.10).

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

Nke a gosiri na nkxzi na qmxmx asxsx nd[ ahx a kpqrq aha ebe a d[ nnukwu mkpa n‟xlqakwukwo Naijiria d[ iche iche; ma nke pra[mar[, sekqnd[r[ nakwaaz[ nd[ d[ elu. Qmxmx asxsx na-amalite site n‟[kpqpxta xda d[ iche iche e ji asx asxsx ahx etu o kwesiri. Xmxaka na-amalite [mx asxsx qbxla site n‟[kpqpxta mkpxrx ederede na mkpxrx xdaasxsx ahx d[ ya gburugburu. Q bx mgbe nwata qbxla kpqpxtara xda asxsx q na-amx maka ya etu o kwesiri ka a ga-as[ na q mxtala [sx asxsx ahx nke qma. N‟iji kwado nke a, Ayodele, Oyeleye, Yakubu na Ajayi (1990) kwuru na ebe q bx na asxsx bara oke uru, q d[ mkpa [sx ya etu o kwesiri n‟enwegh[ ntxpq. Ha gara n‟ihu rxtx aka na q bxrx na mmadx a kpqkqq okwu etu q dabagh[, na q na-ebute nsesa mpxtara na nghqta okwu ahx nwere nke ga-eme ka nd[ mmadx ghara [ghqta ihe o kwuru. Ya bx, o kwesiri na mmadx ga-akpqpxta okwu etu o kwesiri ka onye qzq na-ege nt[ ghqta ihe o kwuru. Q bx nke a mere na onye na-amx asxsx Igbo ga-agba mbq jiri asxsx Igbo Izugbe wee na-akpqpxta maqbx na-asx asxsx Igbo q kachas[ n‟xlqakwxkwq.
Q bx ezie na asxsx Igbo so n‟asxsx nd[ ahx a na-akxzi n‟ala Naijir[a mana q bxgh[ ihe d[ mfe n‟ihi qtxtx nsogbu d[ iche iche ya nke mere na xmxakwxkwq xfqdx anagh[ eme nke qma n‟ule s[n[q sekqnd[r[ d[ka „WASSCE‟. Qmxmaatx, ozi sitere n‟aka onyeisi ule WAEC (2000; 2002; 2004; 2007; 2008; 2009), kqwara na xmxakwxkwq emegh[ nke qma n‟asxsx Igbo niihi nsogbu xfqdx. Otu n‟ime nsogbu nd[ ahx bx xbara olund[ nke jupxtara n‟asxsx Igbo nke mere qtxtx xmxakwxkwq ji were olund[ ha d[ iche iche wee na-ede Igbo Izugbe. Igbo Izugbe bx Igbo a nabatara nke e si n‟olund[ d[ iche iche mejupxta e ji asx ma na-edekwaaz[ asxsx Igbo nke abxgh[ olund[ mba qbxla. Qraka (1983), kqwara na Igbo Izugbe bx asxsx ahx e sitere n‟olund[ d[ iche iche d[ n‟Igbo wee wepxta nke a txrx anya na onye Igbo qbxla ga na-aghqta. Oraka gara n‟ihu kqwaa na ihe gbasara asxsx Igbo Izugbe abxgh[ naan[ isite n‟olund[ d[ iche iche e nwere n‟Igbo weta okwu nd[ ga-enye aka iji mee ka Igbo Izugbe too kama, o metxtara ibite okwu xfqdx sitere n‟asxsx d[ iche iche nd[ e nwegh[ ihe a ga-akpq ha n‟Igbo. Site n‟xzq a, Igbo Izugbe bx nke e hibere ka onye Igbo qbxla na-asx nke ga-eme ka nd[ qzq bx nd[ Igbo ghqta ihe q na-ekwu. Emenanjq, Okolie, Ekwe, Maduakq (1985) kqwara na Igbo Izugbe bx olu nke q d[gh[ mba nwe ya. Ha gqsipxtara na otu ihe mere olumba ji d[ oke mkpa bx na, a na-esi na ya enweta qtxtx mkpxrxokwu ga-abx myiriwere maqbx ga-akqwa echiche nd[ ad[gh[ n‟Igbo Izugbe. Nke a dabara n‟ihe Qraka (1983) kwurula n‟elu ebe a maka isi n‟olund[ d[ iche iche wee weta okwu xfqdx mejxtara Igbo Izugbe iji mee ka o too ma bxrxkwa asxsx zuru oke.
N‟aka nke qzq olund[ bx asxsx nd[ qbxla na-asx na be ha nke ezugh[ Igbo niile qnx. Ikekqnwx, Ezikeojiakx, Xban[ na Ugqj[ (1999) kqwara na etu mba d[ iche iche d[ n‟ala Igbo si asx Igbo bx olund[ maqbx olumba ha. Nke a pxtara na etu onye Qn[cha si asx Igbo d[ iche n‟etu onye Nsxka, Udi maqbx Abakiliki si asx Igbo. Ikekqnwx (1986) chqpxtara na e nwere ogbe olund[ isii na mpaghara Igbo nd[ bi n‟ugwu nke gxnyere Nsxka, Enugwu, Udi, Qgwx, Ach[ na Izii. Qmxmaatx okwu pxtara ihe n‟olund[ nd[ a a kpqrq aha d[ka Ikekqnwx (1986) si gosipxta bx:

PROJECT TOPIC- MMETXTA FQNQLQJI OLUND{ UDI N’QMXMX ASXSX IGBO IZUGBE N’OGO SIN{Q SEKQND{R{ NA ZOON MMXTA NKE UDI NA STEETI ENUGWU

TO GET THE FULL PROJECT TOPIC AND MATERIAL DELIVERED TO YOUR INBOX OR DOWNLOAD INSTANTLY, PAY N5000 Via: BANK
BANKACCOUNT NAME
ACCOUNT NUMBER
DIAMOND BANK
FREEMANBIZ COMMUNICATION
007 031 2905
FIDELITY BANK
FREEMANBIZ COMMUNICATION
560 028 4107
GTBFREEMANBIZ COMMUNICATION013 772 5121
ZENITH BANK
FREEMANBIZ COMMUNICATION
101 326 3297
OR Pay Online with ATMAfter Payment, you can use the chat app at the right-hand side of your browser to download the material immediately or Text Name, Title of the project paid for, your email address to 08060755653.Do you prefer paying with Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash or LiteCoin?

Hits: 40

Was the material helpful? Comment below. Need the material? Call 08060755653.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.